Genomförandeplan

Genomförandeplanen arbetas fram tillsammans med brukaren och/eller närstående/god man utifrån beslutsunderlaget. Utföraren tillsammans med brukaren kommer att planera vård och omsorg utifrån det aktuella biståndsbeslutet. Genomförandeplanen beskriver hjälp och insatser som brukaren har behov av, vad som innebär trivsel och trygghet för just den personen och vilka vanor som är viktiga i det dagliga livet.

Genomförandeplanen uppdateras minst en gång per år eller när något har ändrats kring brukarens fysiska eller psykiska status. Utföraren anser att det för brukarnas välbefinnande är mycket viktigt att medarbetarna har en kontinuerlig och positiv kommunikation med brukarnas närstående.

Våra brukare kommer att ha en kontaktman som de kan vända sig till vid behov. Utföraren har som mål att alla brukare får uppleva en hög kontinuitet vad gäller de medarbetare som utför tjänsterna hos den enskilde.

Adress

Arbetaregatan 6A
582 52 Linköping

Telefon

070-118 38 78

locker